సింగిల్ పొజిషన్ కోల్డ్ హెడ్డింగ్
మల్టీ స్టేషన్ కోల్డ్ హెడ్డింగ్
లాత్ ట్రూనింగ్ వర్క్
హాట్ ఫోర్జింగ్ ప్రాసెసింగ్
హ్యాండ్ థ్రెడ్ రోలింగ్
డ్రిల్లింగ్ ప్రాసెసింగ్
బెండింగ్ ప్రాసెసింగ్
ఆటో థ్రెడ్ రోలింగ్